Általános Szerződési feltételek (ÁSZF)

Ezen Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a magyarhertelendi Calm Resort Hertelend vendégház (Cím: 7394 Magyarhertelend, Páfrány utca 13., NTAK regisztrációs szám: EG23083684, (Üzemeltető: Press Komm Kft.) továbbiakban: Vendégház vagy Szolgáltató) és a Vendég között létrejövő szálláshely-szolgáltatási szerződés alapjául szolgálnak.

Ezen ÁSZF nem tartalmaz egyedi feltételeket, azonban nem zárja ki a speciális megállapodások lehetőségét utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, vagy más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

Az ÁSZF része a Calm Resort Hertelend Házirendjének, melyet a Vendég szállásfoglalásakor e-mailben megkap, és a szálláson nyomtatott formában is elérhető. A Házirendet a Vendég köteles megismerni, elfogadni és betartani.

Szerződő Felek

A Vendégnek az a természetes vagy jogi személy minősül, aki, vagy amely a Szolgáltató által kínált szálláshely-szolgáltatásokat igénybe veszi. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

Ha a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése során a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) jár el, úgy szintén az ÁSZF rendelkezései az irányadóak, azzal a megjegyzéssel, hogy a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a Közvetítő jogosult-e a Vendéget képviselni. Ha a Közvetítőnek nincs felhatalmazása, maga felel a szerződésből eredő, a Vendéget terhelő kötelezettségek teljesítéséért.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Szerződés kizárólag a Vendég online, írásban tett ajánlatkérése alapján a Szolgáltató által online megküldött visszaigazolással jön létre. Ha a Szolgáltató visszaigazolása az ajánlatkérésben megjelölt feltételektől eltér, vagy az ajánlatkérés nem terjed ki minden a szerződés létrejöttéhez szükséges kérdésre, úgy a szerződés a felek között akkor jön létre, ha valamennyi lényeges, vagy bármelyik fél által lényegesnek tekintett kérdésben a felek írásban vagy e-mailben megegyeznek. A szerződés hatályossá azonban csak akkor válik, hogy a Vendég a szállásdíját kifizette a Szolgáltatónak. Ha a szerződés a Vendég fenti kötelezettségei teljesítése hiányában nem válik hatályossá, a Vendég a teljes megrendelt szolgáltatás díjának 25%-át, kiemelt időszak esetén 50%-át, kitevő kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak, melybe az igénybevett szolgáltatás hiányából származó bevételkiesés, valamint az esetleges időpontváltoztatásból származó kieső bevétel számít bele.

A RESnWEB foglalási rendszerén, vagy e-mailben, illetve írásban történő megküldött ajánlatkérés tartalmazza a Vendég nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, a Vendég foglalásának és érkezési időpontjának dátumát, a szobatípust, a szállás hosszát, az éjszakák számát és a szolgáltatásokat, melyeket a Vendég kíván igénybe venni. A Vendég köteles valamennyi kérdést és feltételt teljes körűen megjelölni az ajánlatkérésben. Az ajánlatkérés nem terjed ki a szolgáltatásra vonatkozó fizetési feltételekre.

A szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató visszaigazolást küld a Vendégnek a megrendelt szolgáltatásról. A szerződés létrejöttével a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást elérhetővé teszi a Vendég számára az érkezés napjától kezdődően, és a szolgáltatást a Házirend és az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően nyújtja.

A szerződés teljesítése után a Szolgáltató a Vendégnek számlát állít ki, melyet a Vendég a szolgáltatásért fizetendő díj teljes összegét tartalmazza. A Vendég köteles a számlát a kibocsátásától számított 3 napon belül kiegyenlíteni a Szolgáltatónak. Ha a Vendég a számlát nem fizeti ki határidőre, a Szolgáltató jogosult kamatot számítani a késedelmes összegre az érvényes jogszabályok szerint.

Szállásdíj és egyéb díjak

A szállásdíjat a Vendég a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítését megelőzően köteles kiegyenlíteni. A szállásdíj tartalmazza a Vendég által a szerződésben megrendelt szolgáltatások díját, az ágynemű- és törölközőhasználatot, valamint a fogyasztás és a takarítás költségeit, ha azok a Házirend szerint a Vendég terhére kerülnek.

A szolgáltatások és egyéb díjak részletes leírását a Szolgáltató a saját weboldalán teszi közzé, valamint a Vendégnek a szerződés létrejöttét követően e-mailben megküldi.

Módosítások és lemondás

A Vendég a szerződést az érkezés előtti 14 napon belül ingyenesen módosíthatja vagy lemondhatja. Amennyiben a Vendég a módosítást vagy lemondást az érkezés előtti 14 napon belül kevesebb idővel jelzi, a Szolgáltató jogosult a következőképpen elszámolni a Vendégnek:

  • Az érkezés előtti 14. és 7. napon belüli módosítás vagy lemondás esetén a Szolgáltató a teljes szállásdíj 30%-át számolhatja fel kötbérként.
  • Az érkezés előtti 7. napon belüli módosítás vagy lemondás esetén, illetve a megrendelt szolgáltatások nem igénybevétele esetén a Szolgáltató a teljes szállásdíj 100%-át számolhatja fel kötbérként.

A Szolgáltató jogosult a szerződést módosítani vagy lemondani, ha azt a Szolgáltató nem tudja teljesíteni az alábbi okok miatt:

  • Természeti katasztrófa, tűz, háború vagy más, a Szolgáltató által nem befolyásolható körülmény.
  • A szálláshely rendelkezésre állásának hiánya olyan okok miatt, amelyekért a Szolgáltató nem felelős.
  • A Vendég nem fizeti meg a szállásdíjat a határidőn belül.
  • A Vendég a Házirend vagy az ÁSZF rendelkezéseit megsérti, és ezen megszegés miatt a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnal felmondani.

Ha a Szolgáltató a szerződést módosítja vagy lemondja, azonnal értesíti erről a Vendéget, és az általa már kifizetett összeget visszatéríti a Vendégnek. A Szolgáltató felelőssége ezen felül nem terjed ki a Vendég felé.

Felelősség és panaszok

A Vendég a szálláshelyen keletkezett károkért, illetve azokért a cselekedetekért vagy mulasztásokért, amelyek a Szolgáltató szabályzatainak vagy az ÁSZF rendelkezéseinek megszegéséből adódnak, teljes körű anyagi felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan esetleges kárért vagy veszteségért, amely a Szolgáltató ellenőrzése alá tartozó körülmények miatt következik be, például áramkimaradás, vízhiány vagy internetszolgáltatás megszakadása esetén.

Amennyiben a Vendég bármilyen panasszal él a szolgáltatással kapcsolatban, köteles azt azonnal jelezni a Szolgáltatónak, hogy az a panaszra lehetőséget kapjon a probléma megoldására.

Adatvédelem

A Szolgáltató a Vendég által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója elérhető a weboldalán.

Záró rendelkezések

Ezen Általános Szerződési Feltételek bármilyen változtatása csak írásban kötött megállapodás útján érvényes. A felek közötti szerződéses kapcsolatot kizárólag magyar jog szabályozza. A felek a vitás ügyek eldöntésére a magyar bíróságokat választják.

A jelen dokumentumot a Vendég elfogadja a szállásdíj megfizetésével, illetve az ajánlatkérés elküldésével, és azt kötelező érvényűnek tekinti.

A Szolgáltató és a Vendég az Általános Szerződési Feltételeket kinyomtatott vagy más módon rögzített példányban nem írásban megkötheti.

A felek aláírásukkal és/vagy az e-mailben vagy írásban küldött ajánlatkérésükkel és visszaigazolásukkal kijelentik, hogy elolvasták, megértették és elfogadták az Általános Szerződési Feltételeket, és kötelező érvényűnek tekintik azokat.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi törvények és az ÁSZF rendelkezései szerint kezelje.